ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

Profi Exterior Professional

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT

Profi Exterior
Professional

Ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβά, εμφανές μπετόν, τσιμέντο κτλ. και γενικότερα σε όλες τις αλκαλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές
συνθήκες. Έχει μεγάλη απόδοση, μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολο δούλεμα. Οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ