ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

page curl

PROFI INTERIOR

Δωρεάν Out of stock Manufacturer: KRAFTKRAFT
Λίτρα

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Ψιλοστοκάρισμα: KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR.

Xoνδροστοκάρισμα: ΚRAFT PUTTY, τρίψιμο, KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR.

Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο: 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR.

Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή ΚRAFT HAFT ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT PROFI INTERIOR.

Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις ΚRAFT PROFI INTERIOR.

Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, παλαιά υγρασία: 1-2 στρώσεις KRAFT STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις ΚRAFT PROFI INTERIOR.

◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE.

Οδηγίες Εφαρμογής

Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.

Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

Αραίωση:

◆ 1η στρώση: 10-12% με νερό.

◆ 2η στρώση: 8-10% με νερό.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).

◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-10 ώρες.

◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% της σχετικής υγρασίας

◆ Απόδοση: 10-11 m2 ανά λίτρο, ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επι- φάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής. Συσκευασία

◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L, 9L και 15L σε Λευκό που χρωματίζεται και Bάση D.

◆ Χρωματίζεται με το σύστημα ανάμειξης KRAFT INSPIRED COLOR ή KRAFT MIX και με τα βασικά πλαστικά.

◆ Ενδέχεται να παρουσιαστεί τονική απόκλιση σε ορισμένες αποχρώσεις.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Αποθήκευση

◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ